Om oss

Kontinuerlig vekst hos hver enkelt

Veksthuset – Kreativ Kompetanse AS er en produksjonsbedrift og tiltaksarrangør for NAV. Vår visjon «kontinuerlig vekst hos hver enkelt» skal komme til uttrykk i alt vårt arbeid ved at vi har fokus på muligheter, vekst og utvikling hos de som jobber hos oss. Dette fokuset har vi både i møte mellom ansatte, deltakere og samarbeidspartnere.

Hos Veksthuset skal vi ha fokus på det enkelte mennesket og dets muligheter gjennom god tilrettelegging. Vi tror at den enkelte har et iboende potensiale med ressurser, evner og talenter som kan dyrkes fram i et trygt arbeidsmiljø. Gjennom en variert produksjon ønsker vi å gi mennesker med ulikt utgangspunkt mulighet til å utvikle sine arbeidsevner og sosiale ferdigheter i sitt eget tempo. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. 

Overordnet for selskapet er altså den enkelte deltakers ivaretakelse, utvikling og vekst. 

Formål, samfunnsoppdrag og verdier

Formål

Vårt selskap har som hovedformål å ivareta den enkelte deltaker gjennom arbeidstrening og tilrettelagt arbeid i en variert produksjons- og salgsvirksomhet.

Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å tilby arbeid og fellesskap for personer som har en uføretrygd, men som likevel ønsker arbeid og samhørighet med andre i stor eller mindre grad.

Verdier

Våre verdier er åpen, modig, målrettet og trygg.

Med ÅPEN mener vi:

 • Verdsett og dyrk mangfoldet
 • Vær nysgjerrig, samarbeid og del erfaringer
 • Vær løsningsfokusert

Med MODIG mener vi:

 • Våg det ukjente og prøv noe nytt
 • Det er lov å feile. Alle lærer ved å forsøke og prøve igjen.
 • Ta ansvar for dine egne valg

Med MÅLRETTET mener vi:

 • Vis engasjement og utholdenhet
 • Gjennomfør som lovet
 • Gjør oppgavene litt bedre for hver dag

Med TRYGG mener vi:

 • Se den andre for den han/ hun er
 • Vær omtenksom og lyttende
 • Sørg for null skade på mennesker og forebygg ulykker

Med våre verdier og visjon som bakgrunn har vi laget en merkekjerne: MESTRING & LIVSGLEDE. Denne skal være synlig både innad og utad i profileringen av bedriften. Vi jobber for at sentrum i vårt daglige arbeid alltid skal være mestring og livsglede.

Kvalitet - equass

Veksthuset har et stort fokus på kvalitet og faglig forankring. Vi jobber kontinuerlig med å faglig forankre viktig tematikk slik som brukermedvirkning, empowerment, selvbestemmelse i møter med våre arbeidstakere og lærekandidater. For å oppnå vekst og utvikling opplever vi det som helt vesentlig at den enkelte opplever mestring og helhet i eget liv.

 

I 2011 valgte vi å implementere kvalitetsikringsystem basert på eQuass, et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering hvert tredje år. Målet med en slik sertifisering er å kvalitetssikre at vi jobber med forbedring av våre prosesser både overfor arbeidstakere (VTA)/ lærekandidater og samarbeidspartnere som NAV, skole og kommunale instanser.

Eier

Veksthuset – Kreativ Kompetanse AS er et kommunalt selskap som er 100% eid av Holmestrand kommune og har som hovedoppgave å gi mennesker i kommunen et tilrettelagt arbeidstilbud.

Fra bedriften ble stiftet i 1990 og fram til november 2014 het bedriften Våleveien Produkter. Med nye tider og behov for en fornyelse av profilering utad besluttet derfor bedriftens ledelse i samarbeid med styret høsten 2014 å endre bedriftsnavnet til Veksthuset – Kreativ Kompetanse As. Med det nye navnet ønsket vi i større grad å tydeliggjøre hva vi står for og hvem vi er overfor omgivelsene. Bakgrunnen for nytt navn bunnet i vår overbevisning på at alle mennesker har muligheter for endring og utvikling – vår bedrift skal være et sted mennesker kan få vokse og utvikle seg i trygge rammer.

 

Veksthuset – Kreativ Kompetanse As er én blant 230 vekstbedrifter i Norge og medlem av arbeidsgivergiverforeningen ASVL. Les mer om ASVL her.

Om vekstbedriftene sier vår arbeidsgiverforening ASVL: «Våre medlemsbedrifter har individuelt tilrettelagte tilbud til over 13.000 mennesker, og produserer kvalitetsvarer og -tjenester til det åpne markedet til en verdi av over 1,3 milliarder kroner i året.»
For Veksthuset er dette en viktig motivasjonsfaktor: å gi mennesker muligheter til å bidra aktivt i verdiskapningen og være en del av et inkluderende arbeidsliv.